مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی- فرآیند ارسال تا انتشار مقالات
فرآیند داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
                                           فرآیند ارسال تا انتشار مقالات در مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی: PDFنشانی مطلب در وبگاه مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی:
http://jhbmi.ir/find.php?item=1.120.24.fa
برگشت به اصل مطلب