مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی- تعارض منافع
تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریافتی وتعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، اما گزارش آن الزامی است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی:
http://jhbmi.ir/find.php?item=1.128.32.fa
برگشت به اصل مطلب