مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها


مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی متعلق به مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی از مراکز زیر مجموعه پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد.


صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان- مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

رتبه: علمی- پژوهشی

سال انتشار: ۱۳۹۳
فاصله انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی

شماره ثبت: ۹۳/۴۲۷۱

شاپای چاپی: ۳۸۷۰-۲۴۲۳

شاپای الکترونیکی: ۳۴۹۸-۲۴۲۳

مدیرمسئول: دکتر رضا خواجوئی
سردبیر: دکتر رقیه ارشاد سرابی
شورای سردبیری: دکتر لیلا احمدیان، دکتر رقیه ارشاد سرابی، دکتر رضا خواجوئی، دکتر کامبیز بهاءالدین بیگی، دکتر محمدمهدی قائمی، دکتر افشین صرافی نژاد، دکتر صدریه حاج اسمعیل گوهری
مدیر اجرایی: سیمین صالحی نژاد

کارشناس مجله: الهه شفیعی
 

ویراستار علمی: هیات تحریریه

ویراستاری ادبی و صفحه آرایی: مرکز هماهنگی و پشتیبانی فنی مجلات دانشگاه

ویراستاری انگلیسی: مرکز هماهنگی و پشتیبانی فنی مجلات دانشگاه
نشانی دفتر مجله: کرمان، بزرگراه هفت باغ علوی، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، طبقه دوم، واحد ۲۱۲
تلفاکس: ۳۱۳۲۵۴۱۸-۰۳۴
پست الکترونیک: jhbmi.kmugmail.com
وب سایت: www.jhbmi.ir
 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی:
http://jhbmi.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب