مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی- هزینه چاپ
هزینه ی چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مجله هیچ هزینه‌ای بابت چاپ مقاله دریافت نمی‌کند.


نشانی مطلب در وبگاه مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی:
http://jhbmi.ir/find.php?item=1.121.25.fa
برگشت به اصل مطلب