مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه ( به ترتیب حروف الفبا)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر لیلا احمدیان

دکترای انفورماتیک پزشکی

 دانشیار گروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 ahmadianleyahoo.com

دکتر سعید اسلامی

دکترای داروسازی، دکترای انفورماتیک پزشکی

استادیار گروه انفورماتیک پزشکی

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

EslamiSmums.ac.ir

دکتر حسن اشرفی ریزی

دکترای کتابداری و اطلاع رسانی

استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

hassanashrafimng.mui.ac.ir

دکتر مهدی افتخاری

دکترای هوش مصنوعی

دانشیار گروه  مهندسی کامپیوتر

دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.eftekhariuk.ac.ir

دکتر محمدرضا امیر اسماعیلی

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشیار گروه مدیریت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

mohammadreza.amiresmailigmail.com

دکتر کامبیز بهاءالدین بیگی 

دکترای پزشکی، دکترای انفورماتیک پزشکی

 دانشیارگروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

kambizb۳۲۱gmail.com

دکتر حبیب الله پیرنژاد

دکترای پزشکی، دکترای انفورماتیک پزشکی

دانشیارگروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

pirnejad.humsu.ac.ir

دکتر علی اکبر حقدوست

دکترای پزشکی، دکترای اپیدمیولوژی

 استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ahaghdoostgmail.com

دکتر رضا خواجوئی

دکترای انفورماتیک پزشکی

دانشیار گروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

r.khajoueiyahoo.com

دکتر رضا دهنوی

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشیار گروه مدیریت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

rdehnavigmail.com

دکتر بهلول رحیمی

دکترای انفورماتیک پزشکی

دانشیار گروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

bahlol.rahimigmail.com

دکتر بلال صادقی

دکترای بیوانفورماتیک

استادیار گروه بهداشت و مواد غذایی

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

sadeghi.balalgmail.com
 
دکترحسین صافی زاده

دکترای پزشکی اجتماعی

دانشیار  گروه پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Hsafizadehkmu.ac.ir

دکتر فرحناز صدوقی

دکترای مدیریت اطلاعات سلامت

دانشیار گروه مدیریت اطلاعات سلامت                                                        

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

sadoughi.fiums.ac.ir 

دکتر مهناز صمد بیک

دکترای مدیریت اطلاعات سلامت

استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

mahbeikgmail.com

دکتر مسعود طوسی

دکترای انفورماتیک پزشکی

دانشگاه کبک، مونترال، کانادا

massoudtoussigmail.com

دکتر بهشید گروسی

متخصص اعصاب و روان

دانشیار گروه پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

bgarrusikmu.ac.ir

دکتر علی مسعودی نژاد

فوق دکترای بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی
دانشیار، مرکز تحقیقات بیوشیمی- بیوفیزیک، دانشگاه تهران

amasoudinibb.ut.ac.ir

دکتر محمود نکوئی مقدم

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

استاد گروه مدیریت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

m_nekooeikmu.ac.ir

دکتر محترم نعمت اللهی

دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

دانشیار گروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

nematsums.ac.ir

دکتر محمد حسین یارمحمدیان

دکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

yarmohamadianmng.mui.ac.ir

دکتر صدریه حاج اسمعیل گوهری

دکترای مدیریت اطلاعات سلامت
استادیار مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی
پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
sadriehhajesmailiyahoo.com  

دکتر رقیه ارشاد سرابی(سردبیر مجله)

دکترای مدیریت اطلاعات سلامت
استادیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
a.ershadsarabigmail.com  

نشانی مطلب در وبگاه مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی:
http://jhbmi.ir/find.php?item=1.41.19.fa
برگشت به اصل مطلب